Nainstalujte si:
       

Překlad hyphen


hyphen = spojovací čárka (spojovník); pomlčka; označit čárkou; rozdělit slovo (čárkou); spojit spojovníkem (dvě slova); spojovací; spojovník (-); rozdělovací znaménko; rozdělit; rozdělovací čárka; divis; pomlčkový; spojovací znaménko; spojit
discretionary hyphen = podmíněný divis; podmíněný spojovník;
hard hyphen = povinný spojovník; rozdělovník;
soft hyphen = podmíněný divis; podmíněný spojovník;

Překlad hyphen z webu:
I'll never appoint a woman with a hyphen.  Nikdy nejmenuji ženskou s pomlčkou.
I mean, what's wrong with these women who use hyphens?  Co je to za ženské, které používají dvě jména s pomlčkou?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhyposulphite   hypothecation   hypothesis   hysteresis   hysteria   I can   I can do   I have