Nainstalujte si:
       

Překlad heads


heads = horní strana mince; rudní koncentrát; první podíl při destilaci ropy; hodnotný koncentrát; čistá ruda; okapní tašky; vlna z hlavy ovce; panna (strana mince); první podíl při destilaci; předek (přední frakce); vyráží
roughing heads = hrubovací hlavy; strhávací hlavy; executive departments heads = ministři;

Překlad heads z webu:
Heads returned.  Vrátili hlavy.
Five heads nodded.  Pět hlav přikývlo.
Soon four heads surfaced.  Brzy se vynořily čtyři hlavy.
He beat their heads together.  Rozbil jim hlavy o sebe.
They both shook their heads in the negative.  Oba na protest zavrtěli hlavou.
I lay them in the heads of my enemies.  Kladu je do hlav svých nepřátel.
Both men were running with their heads back.  Oba muži běželi s lehce zakloněnou hlavou.
Their shoulders were bunched with muscle, their heads huge.  Měli svalnaté plece a obrovské hlavy.
Rage suffused the beast, and one of the heads roared in anger.  Obludu přemohla zuřivost a jedna z hlav zařvala vzteky.
And the dead, fearful of this look, turned their heads away.  A tím pohledem zastrašeni, umrlci odvrátili hlavy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorheadway   healer   health   health care   heard   hearing   hearing loss   hearsay