Nainstalujte si:
       

Překlad headed


headed = zamířil; -hlavý (ve složeninách); zralý (rostlina); překáželi; nadepsán; s hlavou; vystrčený


Překlad headed z webu:
Headed down to the lowlands?  Máte namířeno do nížin?
She headed for the bedroom.  Zamířila do ložnice.
Nance was headed for the door.  Nance zamířil ke dveřím.
People said they headed this way.  Lidi říkali, že mířili sem.
You think, maybe, he's headed there?  Myslíte si, že by mohl mířit tam?
They were on the interstate headed for downtown.  A tak neřekl nic.
He put his mind together and headed for them.  Vzchopil se a obrátil se k nim.
He pulled back on the stick and headed for the clouds.  Zatáhl za jednu z pák a zamířil do mraků.
The helicopter lifted off just after four and headed southwest.  Vrtulník se vznesl těsně po čtvrté a zamířil k jihozápadu.
He checked the compass on his watch strap, and headed south.  Pohlédl na kompas na řemínku od hodinek a zamířil k jihu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorheader   heading   headings   headlamp   headlamp adjustment   headlight   headliner   headlining