Nainstalujte si:
       

Překlad guest


guest = host; hostovat; hostující; návštěvní; návštěvnice; hostit; hotelový pokoj
paying guest = host (který přispívá na domácnost); nocležník (platící do domácnosti); podnájemník (platící do domácnosti);

Překlad guest z webu:
A guest room?  Pokoj pro hosty?
He's our guest for a couple of days.  Bude pár dní naším hostem.
You are my guest and you must drink.  Jsi můj host a musíš, se napít.
In one of the guest houses.  V jednom z domů pro hosty.
Then she went into the guest bedroom to get a blanket.  Potom vešla do hostinského pokoje, aby přinesla deku.
Lock him in one of the guest rooms of the east wing, she ordered.  Zamkněte ho do některého z pokojů pro hosty ve východním křídle!
I want you to sleep in my guest room.  Chci, abys spal u mě v pokoji pro hosty.
I am the friend of bears and the guest of eagles.  Jsem přítel medvědů a host orlů.
I would be honored if you would be my guest afterwards.  Bude mi velkou ctí, když se pak staneš mým hostem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorguidance   guide   guidelines   guides   guild   guilt   guilty   guise