Nainstalujte si:
       

Překlad gear train


gear train = převodové soukolí; ozubené soukolí; soukolí převodovky
simple gear train = jednoduché soukolí; dvojice ozubených kol;
gear-change   gearbox   gearing   gears   gearshift   geezer   gender   general