Nainstalujte si:
       

Překlad gear selector control


gear selector control = řazení převodových stupňů; řazení rychlostních stupňů; řazení; volicí páka automatické převodovky
compressed air gear selector control = pneumatické řazení převodových stupňů;
gear shift   gear shifting   gear train   gear-change   gearbox   gearing   gears   gearshift