Nainstalujte si:
       

Překlad gathering


gathering = shromažďování (2. p.); shromáždění; hromadící; schůze; hnisání; sklizeň; sbírka (dobročinná); snášecí; vřed; setkání; hnisající otok; sběr dat; pořizování dat; absces; skupina; sbírání; nabírání; sklízení; hnisavý; sraz; sběr; snášení; kel; shrnutí
data gathering = shromažďování údajů; sběr dat;
information gathering = sběr informací; sběr dat;

Překlad gathering z webu:
Gathering and destroying information.  Získávání a ničení informací.
Then, gathering himself together, he walked into the flarelit area.  Pak si dodal odvahy a vešel na osvětlené prostranství.
I'm just gathering junk.  Dávám dohromady různé krámy.
These enemies were gathering now.  Z těch nepřátel, kteří už teď sbírají síly.
Do you wish a gathering of the leaders?  Přeješ si svolat shromáždění vůdců?
By ten, the nervous, anxious gathering was of riot proportions.  K desáté to vypadalo na rebelii.
The country was changing, in the gathering dusk.  V nastávajícím šeru se měnil i ráz krajiny.
They omit to state that they are gathering knowledge.  Opomínají nám ale oznámit, že sbírají vědomosti.
Tristran peered silently into the rain, and the gathering darkness.  Tristran mlčky upíral oči do deště a do houstnoucí tmy.
He glanced back and saw the two little girls gathering redbells.  Ohlédl se zpět a spatřil obě holčičky, jak sbírají zvonky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgauge   gauze   gear box   gear case   gear change   gear control   gear drive   gear housing