Nainstalujte si:
       

Překlad forest


forest = les; prales; zalesnit; moře (přen.); obrovská spousta (přen.); ukrýt v lese; ukrýt se v lese; ukrýt; lesní; dřevařský; lovecká obora; zalesňovat; dřevina; správa lesů
ancient forest = les přestárlý; přestárlý les;
evergreen forest = stále zelený les; les věčně zelený; les stále zelený;
exploitable forest = využitelný les; těžitelný les;
rain forest = deštný les; deštný prales; deštný prales;

Překlad forest z webu:
The forest was quiet.  V lese bylo naprosté ticho.
A rainbow forest of microsofts bristled behind his left ear;  Duhový les mikrosoftů mu trčel za levým uchem;
Straight through the forest is your way now.  Teď se musíte dostat přímo přes les.
It was mainly a forest or a thick wood;  Byl tam převážně les nebo hustý porost.
It is also a hunting forest and inter?  Je tedy třeba risko?
But there he stood, like a forest statue.  Ale támhle stál, jako socha v lese.
That was what led them into the forest in the first place.  Především právě to je zavedlo do pralesa.
I was away with my love in a forest that no man had ever seen.  Byl jsem se svou milovanou v lese, který nikdo nikdy nespatřil.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorforestry   forfeited   forge   forger   forging   format   formate   formation