Nainstalujte si:
       

Překlad fitting


fitting = kování; vhodný; dílec (kování atd..); zabudování; zkouška (u krejčího); zařízení (kuchyně ap.); údržba; montování; úprava; instalace; velikost (hlavně punčoch, obuvi)
conduit fitting = trubková tvarovka; příslušenství elektroinstalační trubky; elektroinstalační tvarovky;
curve fitting = prokládání křivek; aproximace křivky;
decorative fitting = ozdobné kování; vrchní dekorativní kování; spojka trubek; tvarovka;

Překlad fitting z webu:
A fitting image, he thought.  Případná představa, pomyslel si.
But it's only fitting we're the last to go.  Ale skočíme až poslední.
Wasn't it the only fitting epilogue to her marriage?  Nebyl to ten správný epilog jejího manželství?
There is, perhaps, a more fitting punishment for you, false priest.  To je pro tebe možná vhodnější trest, falešný knězi.
The steam cannot go up, because the fitting sits against this flange.  Pára nemůže nahoru, protože fitink sedí proti této přírubě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



fittings   fixation   fixed   fixed assets   fixing   fixture   fixtures   flabbergasted