Nainstalujte si:
       

Překlad fishing


fishing = rybolov; rybářský; ryba; rybaření; právo rybolovu; svorníkování kolejnicových spojek; rybářství; loviště ryb; příruba; rybařící; chytání ryb; lovení ryb; chytací; operace; lov ryb; rybolovný; rybářská loďka
go fishing = jít na ryby; chodit na ryby;

Překlad fishing z webu:
Fishing kills me exactly as it keeps me alive.  Rybaření mě zabíjí zrovna tak, jako mě udržuje při životě.
A fishing boat.  Rybářský člun.
A few fishing boats drifted out to sea.  Na moře vyplouvalo několik rybářských lodí.
It was a fishing movie.  Byl o rybaření.
The pirates in the fishing boats?  Piráty v rybářských bárkách?
He remembered two boys with fishing poles.  Vzpomněl si na dva chlapce s rybářskými pruty.
Both ships aimed for the massed fishing boats.  Obě lodi mířily do nakupe­ných člunů.
Remember how he used to have two fishing boats?  Pamatuješ si, že měl dva rybářské čluny?
Ten years ago there was only a little fishing village here.  Před deseti lety tu byla jen malá rybářská vesnička.
Ferriera saw the spines near the last of the fishing boats.  Ferriera zahlédl skalisko kousek za poslední bárkou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfishy   fission   fissure   fistula   fit to   fitter   fitting   fittings