Nainstalujte si:
       

Překlad factor


factor = faktor (též mat.); faktorový; ovlivnit; činitel (bezrozměrný); zprostředkovatel; dělitel (mat.); agent; zprostředkovatel prodeje; složka; gen; obchodní agent; okolnost; moment; komisionář; zástupce; jednatel; správce statku; hospodářský správce; spravit
absorption factor = činitel pohlcení; absorpční činitel;
attenuation factor = činitel útlumu; měrný útlum;
blocking factor = délka bloku; blokovací faktor;
braking factor = zbrzdění; poměrné zpomalení; poměr zpoždění a tíhového rychlení; náročnost;

Překlad factor z webu:
Factor ego into that.  Do toho započítejte ego.
That factor doesn't really matter anyway.  To ale stejně nehraje žádnou zvláštní roli.
The uncertainty factor touched him with wonder.  Faktor nejistoty se ho dotkl úžasem.
But there's another factor safety.  Jenomže tu je ještě jedno hledisko bezpečnost.
Manpower was not a factor on this case.  V tomto případě nezáleželo na tom, kolik to bude stát.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfactory   facts   faculty   fading   failing   failure   fair means   fair to