Nainstalujte si:
       

Překlad explanation


explanation = vysvětlení; výklad; diskuse; výměna názorů; vysvětlování; legenda; objasnění; artikulace; vysvětlení
give explanation = dát vysvětlení; podat vysvětlení;
lengthy explanation = zdlouhavé vysvětlení; sáhodlouhé vysvětlení;
obvious explanation = zřejmé vysvětlení; očividné vysvětlení;

Překlad explanation z webu:
Explanation for what?  Vysvětlení pro co?
The explanation was neat.  Vysvětlení to bylo krásné.
What other explanation is there?  Jak by se to dalo jinak vysvětlit?
And what's the explanation for it?  A jaké je pro to vysvětlení?
He had no logical explanation for this.  Neměl pro to žádné logické vysvětlení.
There has to be an explanation for it.  Pro to musí existovat nějaké vysvětlení.
I'm tired, she said, knowing the explanation was pitifully weak.  Jsem unavená, řekla a věděla, že vysvětlení bylo ubohé a chabé.
First there is a matter of an explanation to be settled.  Nejprve si něco musíme vysvětlit.
But anyway, it is a pleasing story and an explanation of a name, neh?  Je to ale milá historka a vysvětluje to to jméno, ne?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexplicitly   explode   exploitation   explorer   explosion   explosive   exponent   export