Nainstalujte si:
       

Překlad evident


evident = očividný; patrný; zřejmý; zjevný; zjevně; samozřejmý; evidentní; dokazující
be evident = být evidentní; vysvítat; být nasnadě;

Překlad evident z webu:
It was evident that he was expecting someone.  Zřejmě na někoho čekal.
He grinned in evident relief.  Usmál se, zřejmě se mu ulevilo.
His uneasiness seemed more evident now.  Jeho neklid byl teď jasně patrný.
Oliphant noted a certain calculation evident in his tone.  Oliphant poznal v jeho hlase jistou rozhodnost.
He was reasonably coherent, so there's no evident brain damage.  Nijak neblouznil, takže k viditelnému poranění mozku nedošlo.
The dusei destroyed it, munching the plants with evident relish.  Dusei ho zmařili, žvýkajíce rostliny se zjevnou chutí.
The older man is showing documents which are of evident value.  Ten starý pán zřejmě ukazuje cenné listiny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexamination   examined   examining   example   excavation   excavator   exceedingly   excepted