Nainstalujte si:
       

Překlad escape


escape = únik (též přen.); útěk; uniknout (3. p.); utéct; vyváznout; unikání (plynu, páry); vyváznutí; otvor; výpusť; díra; ucházení (plynu, páry); zachránění; uniknutí; unikat (plyn, pára); vytékat (tekutina); ujít (trestu ap.); uprchnout; ukončení; výpust
fire escape = požární schodiště; nouzový východ; únikové schodiště; požární úniková cesta;
steam escape = unikání páry; výfuk páry; odvod páry; that was a narrow escape = vyvázl jen o vlásek;

Překlad escape z webu:
Escape was impossible.  Utéci nebylo možné.
Must escape or .  Musíme uprchnout, nebo...
There's no escape now.  Odsud nikdo nevyklouzne nyní.
You have an escape plan?  Máš plán úniku?
But she could not escape him.  Ale nemohla mu uniknout.
We have a choice of escape routes.  V únikových cestách máme výběr.
Obviously this is a highly secret escape attempt.  Očividně je to veletajný pokus o útěk.
Paul could see ahead, a way of escape for them.  Paul mohl vidět vpřed, jejich cestu k úniku.
At last it was time to think about escape again.  Konečně jsem mohl zase začít přemýšlet o útěku.
It's just that they haven't yet learned how to escape their bondage.  Jde jen o to, že se ještě nedozvěděli, jak se dá lépe žít.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoressence   essential   establishment   estate   estate agent   esteem   esteemed   estimate