Nainstalujte si:
       

Překlad electron beam


electron beam = elektronový paprsek; elektronový svazek; zaostřování elektronového svazku
scanning electron beam = rozkladový elektronový paprsek; snímací elektronový paprsek;
electronic   electronics   elegance   element   elephant   elevation   elevator   elevatory