Nainstalujte si:
       

Překlad earlier


earlier = dříve; dřívější; na začátku; časnější; předtím; prve; dříve než
the earlier = dřívější; časnější; one year earlier = rok předtím; one of the earlier = jedna z dřívějších;

Překlad earlier z webu:
Earlier in the day.  Ten samý den.
The earlier gospels were outlawed, gathered up, and burned.  Dřívější evangelia byla postavena mimo zákon, shromážděna a spálena.
A generation earlier that question had been an easy one.  O jednu generaci dříve to byla otázka snadná.
I walked it earlier today.  Dnes jsem tudy procházel.
Had you seen his earlier efforts?  Viděla jste i jeho předešlé pokusy?
I was busy during your earlier visits.  Za vaší poslední návštěvy jsem měl moc práce.
You must have come on the earlier flight.  Museli jste přiletět nějakou dřívější linkou.
That's right, we built a house there earlier this year.  Ano, na začátku letošního roku jsme si tam postavili dům.
It was such a marked change from his earlier behavior.  Byla to značná změna od jeho počátečního chování.
He couldn't be sure because the drugs blurred the earlier hours.  Neměl jistotu, protože první hodiny pod vlivem drog nevnímal.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorearliest   early   early warning   earned   earner   earnest   earnings   earshot