Nainstalujte si:
       

Překlad distant


distant = vzdálený (též přen.); rezervovaný; odlehlý; daleký; zdrženlivý; odlišný; rozdílný; jiný; chladný (citově); povýšený; odměřený; dávný; rozestouplý; řídký; zahleděný do dálky; zasněný; přicházející z dálky; dálkový; odtažitý; vzdálené datum


Překlad distant z webu:
Distant and deep.  Palčivé a hluboké.
A distant cousin.  Vzdálený bratranec.
From a distant planet.  Jsem ze vzdálené planety.
He scanned the distant coastline.  Pohledem pátral po vzdáleném pobřeží.
He pointed at the distant ship.  Ukázal na vzdálenou loď.
He glanced north at the distant mountains.  Bývalý gladiátor pohlédl k severu ke vzdáleným horám.
Keith mumbled something and gave a distant nod.  Keith cosi zamumlal a chladně přikývl.
Over the radio, they heard his tinny distant screams.  V rádiu slyšeli tiché, vzdálené výkřiky.
A ring of red eyes lifted over the distant rock.  Nad vzdálenou skálou se zvedl prstenec rudých očí.
Then he could stay here and think about the distant past:  Pak by tu mohl zůstat a přemýšlet o vzdálené minulosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordistillate   distillation   distillery   distinction   distortion   distrain   distress   distributed