Nainstalujte si:
       

Překlad discovered


discovered = objevil; objevený; objeven; objevitel
newly discovered = nově objevená; nově objevené;

Překlad discovered z webu:
They've discovered they're a people.  Zjistili, že jsou lidmi.
And he discovered that it was tagged.  A všiml si, že má připojenou jmenovku.
Ah, you have discovered that?  To je veliký rozdíl.
If he thinks you've discovered what he's doing...  Pokud si bude myslet, že o tom víte...
Her partly burned remains were discovered a month later.  Její napolo spálené ostatky byly naleze­ny o měsíc později.
Some of the places he had discovered himself.  Některá z nich sám objevil.
It was only six months ago we discovered who you were.  Teprve před šesti měsíci jsme zjistili, kdo jste.
How many different species of alien have you discovered so far?  Kolik druhů těch bytostí jste dosud objevili?
It was a chance in a million that we discovered it.  Byla to náhoda, jedna ku milionu, že jsme ji objevili.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordiscrepancy   discretion   discrimination   discussion   disease   disengagement   disfigurement   disgrace